نام و نام خانوادگی:               دکتر محسن کشاورز
    رتبه علمی:   استادیار
    آخرین مدرک تحصیلی:   دکترا
    مدت تصدی:   1397--اکنون
    تلفن:   034-31323203
    پست الکترونیکی:   mkeshavarz[AT]uk.ac.ir