بازگشت به صفحه کامل

آدرس دانشکده

آدرس دانشکده


آدرس دانشکده

آدرس:کرمان -بزرگراه امام خمینی-میدان پژوهش

دانشگاه شهید باهنر-دانشکده هنر و معماری صبا

کد پستی :7616914111

صندوق پستی: :76169133  

تلفاکس:33257256-034