کارگاه کاشی معرق

کارگاه کاشی معرق


کارگاه کاشی معرق با حضور مهندس مهدوی

به همراه بازدید آنلاین از کاروانسرا گنجعلیخان

از سری برنامه های هفته پژوهش