کارکنان

کارکناننام و نام خانوادگی سمت تلفن پست الکترونیکی
زینت شبانی پور دفتر دانشکده 31323200  
اکبر زین الصالحین آموزش دانشکده 31323220  
مهدی خالقی آموزش دانشکده 31323220  
میترا السادات علوی کتابخانه 31323213  
عباس پور جعفری مسئول کتابخانه 31323208  
فاطمه کمالی بخش نقاشی و فرش 32134897  
مریم جهانگرد تحصیلات تکمیلی 31323205  
بتول ایرانمنش سایت 31323206  
مرتضی قاسمی نژاد مسئول رایانه 31323207  honar[AT]uk.ac.ir
علی حاج اسماعیلی کارپردازی 31323212  
رضا کمانی کارپردازی 31323212  
غلام رضا فرهادی انباردار 31323210  
علی رام نگهبان 31323210  
سجاد خالقی خدمات 31323231  
نجمعه سالاری خدمات 31323231  
منصور حاج علی زاده خدمات(دانشکده فنی) 31323231  
محمد ایرانمنش کارشناس آموزشی  32134897  
ندا اغماضی  کارشناس آموزشی  32134897  
 جواد مهدوی   کارشناس آموزشی  31323217  
حسین حق وردی  مدیر امور عمومی  31323230