نتایج مسابقه عکاسی پنجمین دوره زیارت واره هنر عاشورا

نتایج مسابقه عکاسی پنجمین دوره زیارت واره هنر عاشورا


هیئت‌داوران بخش عکس پنجمین زیارت واره هنر عاشورا دانشگاه شهید باهنر کرمان از میان آثار رسیده به دبیرخانه زیارت واره تعداد 25 اثر را برای برگزاری نمایشگاه انتخاب کرده (که پیش‌ازاین در سایت زیارت واره به نمایش مجازی درآمده بوده‌اند) و از این میان آقایان مهدی دایلاری اصل،مجید حجتی و داوود ایزدپناه را حائز رتبه‌های اول تا سوم اعلام می‌کند. همچنین اثری از آقای محمد تاجی را شایسته تقدیر می‌داند. جوایز نفرات اول تا سوم بر اساس آنچه در فراخوان تعیین‌شده بود به ترتیب مبالغ سه میلیون، دو میلیون و یک‌میلیون تومان و برای اثر شایسته تقدیر مبلغ پانصد میلیون تومان اهدا می‌گردد.