معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشیمعاونت آموزشی و پژوهشی

مدیریت فعلی

 نام و نام خانوادگی:
حسن سلاجقه
 رتبه علمی:

 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:

 تلفن:034-31323203
 پست الکترونیکی:
hassan_salajeghe@yahoo.com
   


شرح وظایف