مبانی نظری استحکام بخشی بناهای تاریخی در مقابل زلزله

مبانی نظری استحکام بخشی بناهای تاریخی در مقابل زلزله


مبانی نظری استحکام بخشی بناهای تاریخی در مقابل زلزله

به مناسبت هفته پژوهش 

ارائه دهنده: مهندس منصور خواجه پور