فایل ها و فرم های دوره کارشناسی

فایل ها و فرم های دوره کارشناسیمجموعه مقررات و آئین نامه های آموزشی: دانلود

کارشناسی مهندسی معماری

 • چارت درسی مهندسی معماری تا ورودی97: دانلود
 • چارت جدید درسی مهندسی معماری ورودی97به بعد: دانلود
 • شیوه نامه تنظیم پایان نامه معماری (فایل WORD)
 • فرم انتخاب موضوع طرح نهایی مهندسی معماری(فایل WORD)

کارشناسی مرمت و احیاء بناهای تاریخی

 • شیوه نامه تنظیم پایان نامه مرمت (فایل WORD)
 • فرم پروژه نهایی بخش مرمت و احیاء بناهای تاریخی(فایل ZIP)

کارشناسی هنراسلامی

 • چارت درسی کارشناسی هنر اسلامی: دانلود
 • فرم انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی هنراسلامی(فایل WORD)

کارشناسی نقاشی

 • چارت درسی کارشناسی نقاشی : دانلود

کارشناسی فرش

 

کارشناسی تئاتر

 • چارت درسی کارشناسی تئاتر: دانلود
 • فرم انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی تئاتر(فایل WORD)