سایت جدید دانشکده

سایت جدید دانشکده


سایت جدید دانشکده هنر در حال راه اندازی و پیاده سازی می باشد
سایت جدید دانشکده هنر در حال ایجاد می باشد از کلیه اساتید بخش های مختلف دانشکده و دانشجویان عزیز خواستاریم نظرات خود را به ما منعکس کنید و در صورتی که مطلب قابل ارائه یی دارند در اختیار آقای قاسمی قرار دهند .