رییس دانشکده

رییس دانشکده


 
    نام و نام خانوادگی:

  حسن سلاجقه

    رتبه علمی:  استادیار
    آخرین مدرک تحصیلی:  دکترا پژوهش هنر
    مدت تصدی:  از سال 1397  تا  اکنون
    تلفن:  034-31323200
    پست الکترونیکی: