ریاست سابق دانشکده هنر

ریاست سابق دانشکده هنر


رؤسای قبلی 

عکس 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

محمد ایرانمنش استادیار دکترا معماری از سال 1389  تا  1397 mhmd14@uk.ac.ir
محمد امیر زاده سلجوقی مربی کارشناسی ارشد از سال 1385  تا 1389  
عباس ذکری استادیار دکترا معماری 1377 تا 1385  
  سید عبدالرسول هدایت استادیار دکترا معماری 1372 تا 1377