تماس با ما

تماس با مادفتر ریاست:31323200-034  

 آموزش دانشکده:31323220-034

سامانه پیامکی دانشکده:10003413203200

پست الکترونیک:honar@uk.ac.ir

شماره های تماس
 31323200  خانم شبانی پور  دفتر دانشکده
 31323220  آقای زین الصالحین  آموزش صبا
 32134897  خانم کمالی  آموزش فنی
 31323231  خانم خواجه پور  مدیر گروه معماری
 31323221  خانم اسلامی زاده  مدیر گروه مرمت بناء
 31323216  آقای افضلی  مدیر گروه هنرهای اسلامی
   آقای اکبرزاده  مدیر گروه نقاشی
   آقای کارآمد  مدیر گروه فرش
 31323230  آقای حقوردی  معاون اجرایی و پشتیبانی
 31323203  آقای سلاجقه  معاون آموزشی
 31323208  خانم جهانگرد  کتابخانه
 
   034  کد بین شهری کرمان