تغییر معاون آموزشی دانشکده

تغییر معاون آموزشی دانشکده


جناب آقای دکتر محسن کشاورز مسئولیت معاون آموزشی دانشکده هنر  را به عهده گرفت .