تغییر معاون آموزشی دانشکده

تغییر معاون آموزشی دانشکدهجناب آقای دکتر کشاورز مسئولیت معاون آموزشی دانشکده هنر  را به عهده گرفت .