برگزاری دروس عملی با رعایت پروتکل های بهداشتی

برگزاری دروس عملی با رعایت پروتکل های بهداشتیبنا به تصمیم مسئولین دانشکده تعدادی از دروس عملی که قابلیت برگزاری به‌صورت مجازی برای آنها امکان پذیر نمی باشد با رعایت پروتکل های بهداشتی و توجه به فاصله گذاری  اجتماعی در حال برگزاری می باشد.