بررسی قابلیت های بومی شهرها و ساختار زبانی هنر معاصر

بررسی قابلیت های بومی شهرها و ساختار زبانی هنر معاصر


بررسی قابلیت های بومی شهرها و ساختار زبانی هنر معاصر

از سری برنامه های هفته پژوهش در دانشکده هنر و معماری صبا

بخش نقاشی برگزار می نماید