اطلاعیه شماره 19 معاون آموزشی دانشگاه

اطلاعیه شماره 19 معاون آموزشی دانشگاه


 

شرایط انتخاب واحد نیمسال اول 1400-1399، ویژه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

مشاهده اطلاعیه