اطلاعات تماس با دانشکده

اطلاعات تماس با دانشکده

 شماره های تماس
 31323200 خانم شبانی پور
 دفتر دانشکده
 31323220 آقای زین الصالحین
 آموزش صبا
 32134897 خانم کمالی
 آموزش فنی
 31323231 خانم خواجه پور
 مدیر گروه معماری
 31323221 خانم اسلامی زاده
 مدیر گروه مرمت بناء
 31323216 آقای افضلی
 مدیر گروه هنرهای اسلامی
  آقای اکبرزاده
 مدیر گروه نقاشی
  آقای کارآمد
 مدیر گروه فرش
 31323230 آقای حقوردی
 معاون اجرایی و پشتیبانی
 31323203 آقای سلاجقه
 معاون آموزشی
 31323208 خانم جهانگرد
 کتابخانه

  034 کد بین شهری کرمان           آدرس: کرمان -بزرگراه امام خمینی-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنر-دانشکده هنر و معماری صبا

                                                                     کد پستی:7616914111
Sun                           


            تلفکس:31321056
                       31323200 -034
      

                                         سامانه پیامک دانشکده :10003413203200

                                               پست الکترونیک :   honar@uk.ac.ir