اشتیاق پدید آورندگی

اشتیاق پدید آورندگی


اشتیاق پدید آورندگی

برنامه تخصصی نشست های مجازی هفته پژوهش دی ماه 1399

سخنران :بهاء الدین محمدی راد