آخرین مهلت دفاع کارشناسی ارشد

آخرین مهلت دفاع کارشناسی ارشد


آخرین مهلت ارائه درخواست دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد معماری در ترم جاری 3982 آخر مرداد 1399 می باشد.

مراحل

  1. رضایت استاد راهنما
  2. درخواست دفاع در سامانه گلستان
  3. ارسال یک نسخه کامل الکترونیکی از پایان نامه و نقشه ها به دفتر بخش و ریاست بخش معماری
  4. پیگیری زمان دقیق دفاع