کارمندان دانشکده هنر و معماری صبا

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام ونام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
زینت شبانی پور مسئول دفتر دانشکده 31323200
اکبر زین الصالحین آموزش دانشکده 31323220
مهدی خالقی آموزش دانشکده 31323220
میترا السادات علوی کتابخانه 31323213
عباس پور جعفری مدیر امور عمومی 31323207
فاطمه کمالی دفتر بخش نقاشی و فرش 31323220
بتول ایرانمنش سایت رایانه 31323206
مرتضی قاسمی نژاد رایانه-کتابخانه-LMS 31323208 honar[AT]uk.ac.ir
مینا اسماعیلی کارپردازی 31323212
غلام رضا فرهادی انباردار-امین اموال 31323210
رضا احزازی نگهبان 31323210
محمد ایرانمنش کارشناس آموزشی 32134897
ندا اغماضی کارشناس آموزشی 32134897
جواد مهدوی کارشناس آموزشی 31323217