دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اسکیس 1 1812907 1 کارشناسی مهندسی معماری 01 فرزین ایزد پناه هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/29 (10:30 - 12:30)
اسکیس 1 1812907 1 کارشناسی مهندسی معماری 02 محمد علی اشرف گنجویی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/03/29 (10:30 - 12:30)
سیستم های ساختمانی 1812916 2 کارشناسی مهندسی معماری 01 فرزین ایزد پناه هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/05 (10:30 - 12:30)
شناخت بازارهای جهانی هنرهای اسلامی 1824945 2 کارشناسی هنر های اسلامی 01 مجتبی یزدانپناه هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/08 (10:30 - 12:30)
طراحی معماری 1 1812909 5 کارشناسی مهندسی معماری 03 محمد علی اشرف گنجویی هرهفته یک شنبه (14:00 - 19:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 13:00) 1399/03/31 (10:30 - 12:30)
فرایند طراحی در معماری 1812913 2 کارشناسی مهندسی معماری 01 محمد علی اشرف گنجویی هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30) 1399/04/02 (10:30 - 12:30)
معماری جهان 1812032 2 کارشناسی مهندسی معماری 01 الهام خواجه پور هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/07 (13:30 - 15:30)
مقدمات طراحی معماری 3 1812028 5 کارشناسی مهندسی معماری 01 بابک شاه پسند زاده هرهفته شنبه (13:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 12:30) 1399/03/31 (13:30 - 15:30)
مقدمات طراحی معماری 3 1812028 5 کارشناسی مهندسی معماری 02 فرزین ایزد پناه هرهفته یک شنبه (07:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 18:30) 1399/03/31 (13:30 - 15:30)
طرح معماری 3 1812008 5 کارشناسی مهندسی معماری 01 الهام خواجه پور هرهفته یک شنبه (13:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 13:30) | هرهفته پنج شنبه (18:30 - 19:30) 1399/04/01 (13:30 - 15:30)
طرح معماری 3 1812008 5 کارشناسی مهندسی معماری 02 الهام خواجه پور هرهفته یک شنبه (07:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (18:30 - 19:30) 1399/04/01 (13:30 - 15:30)
طراحی معماری 2 1812245 5 کارشناسی مهندسی معماری 02 بابک شاه پسند زاده هرهفته شنبه (13:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (18:30 - 19:30) 1399/03/29 (16:00 - 18:00)
طراحی معماری 2 1812245 5 کارشناسی مهندسی معماری 01 بابک شاه پسند زاده هرهفته یک شنبه (07:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (18:30 - 19:30) 1399/03/29 (16:00 - 18:00)
طرح معماری 5 1812003 5 کارشناسی مهندسی معماری 03 محمد علی اشرف گنجویی هرهفته شنبه (07:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (18:30 - 19:30) 1399/03/29 (16:00 - 18:00)
طرح معماری 5 1812003 5 کارشناسی مهندسی معماری 02 محمد علی اشرف گنجویی هرهفته شنبه (13:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (18:30 - 19:30) 1399/03/29 (16:00 - 18:00)
طرح معماری 5 1812003 5 کارشناسی مهندسی معماری 01 محمد علی اشرف گنجویی هرهفته شنبه (07:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 13:30) | هرهفته پنج شنبه (18:30 - 19:30) 1399/03/29 (16:00 - 18:00)
طراحی فنی 1812004 3 کارشناسی مهندسی معماری 01 محمد سلطان زاده زرندی هرهفته یک شنبه (09:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 13:30) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 18:30) 1399/03/31 (16:00 - 18:00)
طراحی فنی 1812004 3 کارشناسی مهندسی معماری 02 محمد سلطان زاده زرندی هرهفته یک شنبه (12:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 10:30) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 18:30) 1399/03/31 (16:00 - 18:00)
مدیریت وتشکیلات 1812005 2 کارشناسی مهندسی معماری 01 عباس ذکری هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/01 (13:30 - 15:30)
اشنایی بامعماری معاصر 1812416 2 کارشناسی مهندسی معماری 01 محمد ایرانمنش هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/03 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3