لیست شماره تماس های دانشکده هنر و معماری صبا

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
بخش /واحد نام و نام خانوادگی تلفن پست الکترونیکی
دانشکده هنر ومعماری صبا 10003413203200 honar@uk.ac.ir
دفتر ریاست خانم شبانی پور 31323200
آموزش دانشکده آقای زین الصالحین-خالقی 31323220
مدیر گروه معماری آقای دکتر اشرف گنجوئی 31323231
مدیر گروه مرمت بناء خانم رئوفی 31323221
مدیر گروه هنر اسلامی آقای اکبر زاده 31323216
مدیر گروه هنرهای نمایشی(تئاتر) آقای افضلی 31323216-09131971136
مدیر گروه نقاشی آقای دکتر مهدی زاده 31323220
مدیر گروه فرش آقای کامران حسینخانی 31323220
معاون دانشکده آقای دکتر محسن کشاورز 31323203
کتابخانه خانم علوی 31323213
تحصیلات تکمیلی-LMS مرتضی قاسمی نژاد 31323208